REGULAMIN KONKURSU

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą COACH DREAMS BUCKET LIST

2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest firma EXCELLENCE DISTRIBUTION Sp z o.o., ul. Rumiana 61, 02-956 Warszawa NIP: 525 245 83 04

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie na portalu Instagram na kontach influencerek @eniiablog, @patrycjabanas, @victoriaczajkowska, @ppatikk_, @magdalencja, @msmadeleine_, @lilajanowska

4. Czas trwania konkursu 02.03.2020- 09.03.2020

 

§2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§3  ZADANIE KONKURSOWE I NAGRODY

1. Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu na prywatnym profilu Uczestnika w serwisie Instagram własnoręcznie zrobionego zdjęcia, prezentującego kreatywną BUCKET LIST. Zdjęcie musi być opisane hashtagami  #COACHDREAMS #LIVEYOURS i oznaczone @COACH oraz @nickinfluencerki.

Do zdjęcia może być dołączony komentarz tekstowy.

2. Każda z influencerek ogłaszająca konkurs na swoim profilu wytypuje trzy najładniejsze zdjęcia i listę przedstawi organizatorowi konkursu.

3. Uczestnik konkursu ma prawo do otrzymania tylko 1 nagrody w konkursie.

4. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni zapachem COACH DREAMS o pojemności

30 ml.

5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej do dnia 11.03.2020 w prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie Instagram. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie do dnia 13.03.2020 prywatniej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość). Nagrody zostaną przesłanie zwycięzcom listownie do dnia 20.03.2020. Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru zdjęć. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń

 

§4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie http://www.excellence-distribution.com

 

 

stworzone przez amat  2020    © wszelkie prawa zastrzeżone